Ingezonden: Gedonder in de raadzaal Westvoorne

Geplaatst op

 • schrijven pen ingezonden column 13

Als u foto’s/video’s instuurt gaat u akkoord met publicatie van deze foto’s/video’s op www.voorne-putten.nl, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De door u ingestuurde foto’s/video’s zijn uw eigen werk of u bent gerechtigd deze foto’s/video’s toe te sturen. De foto’s/video’s mogen niet getruct zijn.

Sleep foto's in het vierkant of klik op de upload knop.
Wilt u alstublieft hieronder een vinkje geven om spam te voorkomen.

Rockanje

"De agenda van 20 december jl. suggereerde dat het een korte vergadering zou zijn. Maar er smeulde een vuurtje, of moet ik zeggen er dreigde een uitslaande brand? De VVD diende een motie van afkeur in tegen burgemeester P. de Jong betreffende zijn rol in het vergunning verlenen voor carbid schieten in een Natura 2000 stiltegebied. Diezelfde morgen was de VVBV naar de voorzieningenrechter gegaan met het verzoek tot schorsing van het carbid schieten op de 1e Slag Natura 2000. De basis was valse voorwendselen in de vergunningsaanvragen en vele andere fouten. De raadsleden waren allen op de hoogte van de rechtszaak en de pleitnota was beschikbaar. Deze motie was mogelijk een te grote aanslag op het leesvermogen van de coalitie. Zij meldde (coalitie) dat de motie te lang was. In een beheerst proces hoort de raad vast te stellen of deze ernstige motie al of niet terecht zou zijn. De reactie van de coalitie was beneden alle peil. Schreeuwend meenden zij te mogen stellen dat deze motie van tafel moest omdat deze de burgemeester en de Westvoornse politiek zou schaden. De burgemeester vroeg schorsing. Na een kwartier beraad kwam de burgemeester met een lang betoog terug. Hij onderstreepte dat iedereen akkoord was gegaan met locatie 1e Slag Natura 2000 stiltegebied. Aan alle procedures zou voldaan zijn; hem trof geen blaam. Onder enige druk gaf hij toe dat de vergunning flora-faunawet wel geëist werd door de gemeente. Ondanks dat stelde de burgemeester dat deze niet nodig zou zijn en daarmee liet hij zijn ambtenaren vallen. Ieder weldenkend mens ziet direct dat dit lariekoek is. Helaas de coalitie slikte dit voor zoete koek. Mevr. Van Hoey Smith (VVD) trachtte kalm de inhoud en achtergrond van de motie toe te lichten. Maar de heer Gelderland (PW) en de heer B. Heijndijk (IBW) waren niet bereid naar mevrouw van Hoey Smith te luisteren. Schreeuwend liet de heer B. Heijndijk weten dat hij naar huis wilde. Dit zijn nu onze raadsleden die over de besteding van miljoenen besluiten ………. Een stemming werd geforceerd en de motie verworpen. Het resultaat: een beschamende vertoning van de coalitie. Dit kunt u terugzien op raad in beeld Westvoorne. Beste burgemeester, als burgervader dient u de belangen van al uw burgers en hun omgeving te bewaken. Door uw verkeerde keuze voor de locatie carbidschieten is het nu zover dat bezwaarmakers bedreigd worden via internet. Zelfs de PW secretaris, de heer Huisman wenst bezwaarmakers lichamelijk letsel toe en trakteert hen op grove verwensingen op de sociale media. Dit is na te zien op het Facebookaccount van de VVBV. Dhr. Monteban trachtte in samenwerking met de gemeente iets leuks te organiseren, maar u maakte de fout de 1e Slag Natura 2000 toe te wijzen, terwijl u sinds december 2013 wist dat hier geen ontheffing flora/faunawet verleend zou worden. De heer Monteban treft geen blaam! Hij is net als VVBV de dupe van uw foute keuze. En let wel, hier hebben het nog niet over rationele argumenten. Gelukkig worden die door een rechter beoordeeld en niet door onze raad en B&W. Januari 2017 weten wij meer dan dient de hoofdzaak. Tot slot wens ik u allen een gelukkig 2017."

Plaats reactie

Wilt u alstublieft hieronder een vinkje geven om spam te voorkomen.

Reacties

 • Joke Nijman-Compter 18/01/2017 4:24pm (7 maanden geleden)


  Beste heer Gelderland,
  De motie van afkeuring is hieronder te lezen. Kunt u duidelijk aangeven waar en waarom naar uw mening de zaken niet juist zijn weergegeven in de motie. Vooralsnog heb ik geen argumenten van u gehoord die de aangegeven punten ontkrachten. Ik raad u aan inhoudelijk te reageren en mocht dit niet lukken zwijgt u dan a.u.b.

  Motie van afkeuring voor de handelswijze van portefeuillehouder
  P.E. de Jong bij het verlenen van de evenementenvergunning inzake het carbidschieten op de locatie P-plaats 1e slag te Rockanje.

  De Raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 20 December 2016:
  Overwegende dat:
  • de Algemene Plaatselijke Verordening Westvoorne 2016 in artikel 2.73b carbidschieten in de openlucht verbiedt, tenzij het carbidschieten plaatsvindt buiten de bebouwde kom en het College van Burgemeester en Wethouders (hierna "het College") een plaats in de gemeente heeft aangewezen als voorts aan de overige vereisten van dit artikel wordt voldaan;

  • het College op 4 augustus 2016 als locatie de parkeerplaats bij de 1e Slag in Rockanje heeft aangewezen als locatie voor carbidschieten op 31 december 2016 tussen 12.00 uur tot 18.00 uur;

  • de aangewezen locatie een Natura 2000-stiltegebied betreft en het college in verband hiermee een ontheffing nodig heeft van de Minister van Economische Zaken, dienst Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: "RVO") op grond van de Flora- en Faunawet;

  • in december 2013 door of namens de portefeuillehouder weliswaar een aanvraag ingediend is voor de vereiste ontheffing van de Flora- en Faunawet, maar deze is door het Ministerie van Economische Zaken, RVO op 16 december 2013 afgewezen;

  • hoewel er vanuit de bevolking, de omwonenden en de natuurbeschermingsorganisaties grote bezwaren zijn geuit tegen voornoemde locatie voor het carbidschieten heeft de portefeuillehouder geen enkele moeite gedaan om een alternatieve locatie aan te wijzen;

  • de RVO heeft, naar aanleiding van bezwaarmakers, nogmaals, middels schrijven aan de portefeuillehouder, op 16 november jl. laten weten dat er geen sprake is van een "dwingende evenementennoodzaak en dat er voldoende alternatieve locaties voorhanden zijn" en dus een eventuele aanvraag voor ontheffing van de Flora- en Faunawet wederom te zullen afwijzen;

  • het ondergetekenden volstrekt onduidelijk is wat de portefeuillehouder motiveert vast te houden aan de aangewezen beschermde natuurlocatie, terwijl diverse alternatieve locaties voorhanden zijn en andere gemeenten met een Natura 2000-stiltegebied het carbidschieten in de natuurgebieden verboden dan wel verplaatst hebben;

  • de ondergetekenden van oordeel zijn dat het carbidschieten in een Natura 2000-stiltegebied niet zou moeten plaatsvinden en verzoekt de verstrekte vergunning alsnog te wijzigen, zodat het carbidschieten in het Natura 2000-stiltegebied op 31 december a.s. en in de toekomst niet zal plaatsvinden en een andere locatie aangewezen zal worden;

  • de portefeuillehouder bij het tot stand komen van de evenementenvergunning meer oog zou moeten hebben voor het landelijk beleid m.b.t. het verstrekken van ontheffingen;

  is van mening dat:

  de portefeuillehouder een motie van afkeuring verdient.

  En gaat over tot de orde van de dag:
  VVD J. Heijndijk CDA C.E. Vriend

  D66 W.M. Hartog PvdA R.M. Roggeveen

 • leo gelderland 17/01/2017 1:05pm (7 maanden geleden)

  Beste mevrouw Nijdam, ik reageerde op meneer Noordam, omdat ik van u, met uw rancuneuze oogkleppen op, toch niet verwacht dat u vatbaar bent voor rede, kritiek of wat dan ook. Alleen al het feit dat ooit alles goed was aan de PW, totdat u er uw zin niet kreeg en bent vertrokken, waarna ineens niets meer deugde van de PW, geeft al aan dat uw mening doorgaans niet gestoeld is op een redelijke afweging van feiten, maar op uw persoonlijke rancune. Wat dat betreft kan ik zo wel een partij of 3 verzinnen in het Westvoornse, waar u wel hoog op de lijst terecht kan. Helaas. U begint met te beweren dat u mij kunt uitleggen wat er allemaal mis is, om het vervolgens niet te doen. Als u mijn reactie leest en als u onze reactie tijdens de vergadering bekijkt, zou u zonder oogkleppen wellicht hebben begrepen, dat het daar niet zo zeer om de gevolgde procedure bij de vergunningsaanvraag of het carbidschieten op zich is gegaan, als wel om het volstrekt overdreven en misplaatste middel van de motie van afkeuring, die ook nog eens gebaseerd was op onjuiste informatie. Dus uw puntje 1 tot en met 3 doen weinig terzake, nog even los van het feit dat ik me afvraag wie er werkelijk niets begrijpt van de gevolgde procedure of de rechtsgang. Ik meen bijvoorbeeld (uw puntje 4) dat ik het in eerste aanleg zelf was, die tijdens de vergadering een cda volksvertegenwoordiger erop wees dat slechts sprake was van een voorlopige voorziening. Uw beschrijving van het verschil tussen voorlopige voorziening en bodemprocedure klopt overigens niet, is feitelijk onjuist, maar dat maakt mij verder niet zo uit.

  Verder heb ik, al of niet schreeuwend, niet geëist dat de motie van tafel gehaald zou worden, ik heb dat de indieners geadviseerd. Gewoon, omdat het een gedrocht was. Iets dat ieder ontwikkeld en ingevoerd mens zonder rancuneuze oogkleppen zou kunnen zien. In essentie (haha) trachtte ik dus niet het democratische proces te verstoren, maar te bevorderen. Overigens wilde de indieners zelf liever niet stemmen, he, toen men inzag dat er geen hout van klopte, maar niet bereid was dat te erkennen?!
  Kijk, als u werkelijk een zinvolle bijdrage aan de politieke discussie in Westvoorne zou willen leveren, dan zou u nog steeds aanmerkingen op mij mogen hebben, maar toch niet voorbij kunnen gaan aan het ongelooflijke gestoethaspel van anderen. Maar zoals ik al aangaf, u leeft vooral uw rancuneuze gevoelens uit en denkt uzelf daarmee een plaats in het politieke spectrum toe. Ik denk daar anders over. Zelfs met heel veel satire, voel ik nog helemaal niets voor het idee om eens koffie te drinken of in gesprek te gaan met u. Dat heeft simpelweg toch geen zin, om wat ik hierboven al aangaf (de oogkleppen.) Dan ga ik geloof ik nog liever carbid schieten.

 • Joke Nijman-Compter 16/01/2017 10:29am (7 maanden geleden)

  Natuurlijk kan ik u uitleggen wat er mis is meneer Gelderland.
  1/ In vergunningen claimen dat er sprake is van een langdurige traditie terwijl drie jaar geleden handhavers illegale carbidschieters op het eerste Slag hebben aangesproken, carbid schieten doe je niet in een stiltegebied. Het bewijs ligt in het Gemeentehuis. Ik heb er een document van, u mag het komen inzien.
  2/ Uw uitspraak in de raad (terug te zien op raad in beeld) dat carbid in Natura 2000 één keer per jaar moet kunnen getuigd van enorme onwetendheid. Als raadslid dient u respect te hebben voor regels en deze na te komen. U heeft immers een voorbeeldfunctie.
  3/ Wat uw niveau betreft moet ik concluderen dat uit niets blijkt dat u zich verdiept heeft in het hele vergunningstraject. Het ontgaat u dat de gemeente niet acteert zoals in 2009 is afgesproken t.a.v. geluid en evenementen.
  4/ U kent het verschil niet tussen een voorlopige voorziening en een bodemprocedure. Ik leg het u nogmaals uit. Bij een voorlopige voorziening wordt er helemaal niet naar inhoud gekeken. Pas in de bodemprocedure wordt naar inhoud gekeken.
  5/ U verstoort een normaal democratisch proces door schreeuwend te eisen dat een motie niet in stemming gebracht wordt. (ook terug te zien op raad in beeld). Zeer kwalijk, in essentie tracht u de oppositie de mond te snoeren. Terwijl een stemming het normale democratische proces is.
  Mocht u dit nog niet begrijpen dan moeten we misschien maar eens heerlijk rustig koffiedrinken aan het eerste Slag.

 • Joke Nijman-Compter 23/12/2016 10:32pm (8 maanden geleden)

  Veel plezier carbidschieters! Wij betreuren de locatie en hopen dat de rechters in januari meer respect voor natuurorganisaties en omwonenden hebben. Mijn respect gaat uit naar dhr Monteban die weg is gebleven van scheldpartijen en bedreigingen. Misschien moet ik bij meer gelegenheden "Imagine" spelen.

 • M.L.Huisman 23/12/2016 5:08pm (8 maanden geleden)

  Aangaande de beschuldiging aan mijn adres, dat ik de bezwaarmakers lichamelijk letsel toegewenst zou hebben, wil ik toch even iets rechtzetten:
  Op 15 december 2016 antwoordde Joke Nijman op de aan haar op Twitter gestelde vraag "of ze al lid was geworden van GBW" bevestigend. Ik heb daarop gereageerd met de van mijn kant aanmoedigende woorden "Break a leg!!" De letterlijke vertaling daarvan, in goed Nederlands, is "Succes!!" In het Duits zou je als Bergsteiger ook "Hals- und Beinbruch" kunnen zeggen...

 • M.L.Huisman 23/12/2016 1:51pm (8 maanden geleden)

  Inmiddels is bekend geworden, dat het carbid schieten in Rockanje door mag gaan van de rechter... Lees meer op http://www.ad.nl/voorne-putten/carbidschieten-rockanje-mag-doorgaan-van-rechter~a12e52df/

 • M.L.Huisman 23/12/2016 10:07am (8 maanden geleden)

  Dit verhaal valt echt in de categorie "fake nieuws". Je vraagt je toch af welke rol Joke Nijman en John Compter in dit alles proberen te spelen!? Het lijkt mij toch ook beschamend voor de leden van de VVBV!?

RSS feed voor reacties op deze pagina | RSS feed voor alle reacties

Terug
VP